Garantivillkor

Version 1.0, 24.10.2022

GFP Handels GesmbH, Passauerstraße 24, A- 4070 Eferding (GFP), beviljar kunsumenter för växthus, odlingslådor och ramar med lock, redskapsbodar och förvaringsskåp i metall (produkt) den garanti som anges för respektive produkt enligt följande villkor.

1. Giltighetstid och omfattningen av garantin

Växthus

Ram & konstruktion

Utöver den lagstadgade garantin ger GFP en 15- årig garanti på konstruktionen och ramdelar i aluminium på följande villkor:
Garantin gäller fr.o.m det leveransdatum då kunden har fått sin produkt levererad, vilket dokumenteras av faktura, följesedel eller leveranskvitto från speditören eller pakettjänsten.

Undantag:

Garantin täcker ej skador som orsakats av naturligt slitage eller transportering. Den täcker inte heller skador som orsakats av hagel, starka vindar eller snö. Skador till följd av att hänvisningar och i monteringsanvisningen inte följs, täcks inte heller av garantin. Inte heller skador till följd av montering av icke- originaldelar eller mekaniska skador, skador till följd av användning av kemikalier, starka krafter eller andra externa oförutsedda händelser. Tillverkaren är inte ansvarig för indirekta skador eller ekonomiska förluster. Vid reparationer på grund av garantianspråk kommer garantin inte att förlängas. Tillverkaren tar beslut om en garantiservice ska utföras genom reparation eller leverans av nya delar. Om du har ett garantianspråk, vänligen kontakta vår kundservice.
Observera att växthusets tak alltid ska hållas fritt från snö och is!

Kanalpanelerna av polykarbonat

Giltighetstid:
Garantiperioden börjar när panelerna levereras och upp till 10 år. Enligt tillverkarens garanti garanterar GFP köparen att panelerna som tillverkas av dess leverantör har följande egenskaper under garantiperioden;

Ljusinsläpp:
Den UV-skyddande ytan behåller följande egenskaper under de första 10 åren av livslängden. Under denna period får ljusinsläppet inte förändras med mer än 8 % enligt NORM ASTM D 1003 (mätt som ett medelvärde över hela panelens bredd). Detta jämfört med ett originalprov av samma kvalitet.

Hållbarhet: 

Under garantiperioden kan hagel ej orsaka skador.
Våra paneler testas under laboratorieförhållanden och klarar ett simulerat hageltest med 20 mm tjocka konstgjorda hagelstenar som skjuts mot den UV-skyddade ytan med en hastighet av 21 m/s och tränger igenom ytorna.

Ersättning av material:

Giltighet: Denna garanti gäller endast för produkter som säljs och installeras i Europa.

Specifikationer för garantin: För exakta uppgifter om tillverkarens garanti, även när det gäller reglering av utbyte, garantivillkor, ansvarsfrihet etc, hänvisas till garanti-informationen från leverantören av GFP. Denna information hittas i monteringsanvisningen för den köpta produkten.

Odlingslådor och kallramar

Garantins giltighetstid och startpunkt:

Garantin för odlingslådor beviljas för en period på 10 år. Garantin täcker deformation av aluminiumdelar som bevisligen är obrukbara eller väsentligt försämrade i sin användbarhet på grund av felaktig konstruktion eller dåligt utförande. Fristen börjar löpa från och med leveransdagen. Eventuella ersättningsleveranser leder ej till en förlängning av garantiperioden. Garantivillkoren för växthus gäller även för odlingslådor & kallramar!

Redskapsbod & förvaringsskåp

Garantiens giltighetstid och startpunkt:

Garantin för metallprodukterna gäller i 20 år. Garantin täcker rostangrepp på plåtdelar och delar som bevisligen är obrukbara eller avsevärt försämrade i sin användbarhet på grund av felaktig konstruktion eller bristfälligt utförande. Garantitiden börjar löpa från och med leveransdagen. Eventuella ersättningsleveranser leder ej till en förlängning av garantiperioden.

2. Garantivillkor

Installationen /monteringen har utförts professionellt och enligt medföljande monteringsanvisningarna. Produkterna används uteslutande för sitt naturliga syfte och efter normal användning. Produkten har inte använts för något annat ändamål. Produkten är fortfarande i ägarens ägo och har inte demonterats och installerats någon annanstans.

3. Garantiservice

Garantin omfattar delar som bevisligen är obrukbara eller väsentligt försämrade i sin användbarhet på grund av felaktig konstruktion eller bristfälligt utförande.

Vi bestämmer och anser om delen ska repareras eller ersättas med nya delar. Men i båda fallen är det gratis för kunden. Vi tar inte på oss kostnaderna för flyttning, installation och transport. GFP kan besluta om reservdelar skall returneras eller om kunden ska göra sig av med dessa. GFP tar inget ansvar för eventuella följdskador.

4. Begränsningar av garantin

Denna garanti täcker inte defekter som beror på:

  • Transportskador (transportören är ansvarig för dessa - anmäl detta direkt till föraren).
  • Yttre påverkan eller prestanda, extraordinära naturfenomen (t.ex. hagel).
  • Allmänna monteringsfel eller fel i fundamentet, bristande vattenavrinning i jordprofilen.
  • Olämplig monteringsplats och /eller brist på förankring.
  • Färgskador och repor som inte omedelbart repareras.
  • Skötselfel (t.ex. att låset och gångjärnen inte är oljats/smords).
  • För hög luftfuktighet i omgivningen eller aggressiva miljöämnen (t.ex. aggressiva och slipande rengöringsmedel, vägsalt, gödningsmedel och andra kemiska ämnen, omgivande luft som innehåller saltvatten och/eller sand).
  • Allmänt slitage (t.ex. dörrhjul, gångjärn, lås, etc).
  • Färgförändringar, eftersom färgämnen kan förändras med tiden.

För gummi- och plastdelar gäller endast den lagstadgade garantitiden på 24 månader.

5. Övrigt

Orten för alla skyldigheter som följer av garantiåtaganden är A-4070 EFERDING.

Köparen eller tredje part kan ej dra några ytterligare rättigheter av denna garanti, i synnerhet inga skadeståndsanspråk av något slag eller rätt till kvittning eller retention.

De lagstadgade garantikraven påverkas ej av denna garanti.