A. Integritetspolicy

Vi är glada att du besöker vår webbplats.
Skyddet och säkerheten för dina personuppgifter är mycket viktigt för oss när du använder vår webbplats. Därför vill vi på denna plats informera dig vilka av dina personuppgifter som registreras när du besöker vår webbplats och för vilka ändamål de används.

Denna integritetspolicy gäller för TOOLPORT GmbH:s webbinnehåll.

1. Ansvarig instans

För behandling av personuppgifter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR).

TOOLPORT GmbH
Gutenbergring 1-5 22848 Norderstedt / Hamburg
Telefon: 08 – 850 927 927
E-Mail: service@taltpartner.se

Dataskyddsombud:

Philipp Herold
Mein-Datenschutzbeauftragter.de
Hafenstraße 1A, 23568 Lübeck
privacy@taltpartner.se

2. Allmänna anmärkning

Vad handlar de om?

Denna integritetspolicy uppfyller de lagstadgade kraven på transparens vid behandling av personuppgifter. Den omfattar all information om en identifierad eller identifierbar fysisk person. Till detta hör bland annat information som ditt namn, ålder, adress, telefonnummer, födelsedatum, e-postadress, IP-adress eller användarbeteende på en webbsida. Information med vilken vi inte kan knyta någon (eller endast genom oproportionerlig ansträngning) några uppgifter till dig som person, t.ex. genom anonymisering, räknas inte personuppgifter.

Behandling av personuppgifter (t.ex. insamlingen, förfrågan, användningen, lagringen eller överföringen) måste alltid ska på rättslig grund och för ett definierat ändamål. Lagrade personuppgifter kommer att raderas så snart som syftet för behandlingen uppnåtts och det inte längre finns någon laglig grund för att lagra uppgifterna. Vi informerar dig att det individuella uppgiftsbehandlingen för de konkreta lagringstiderna och kriterierna för lagringen. Oavsett detta lagrar vi endast dina personuppgifter i enskilda fall för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk eller om det finns lagstadgade krav för lagringen.

Vem erhåller mina uppgifter?

Vi lämnar endast ut personuppgifter som vi behandlar till tredje parter, när detta krävs för uppfyllande av ett ändamål och individuella fall när detta görs på rättslig grund (t.ex. samtycke eller berättigat intresse). Dessutom skickar vi i individuella fall vidare personuppgifter till tredje parter, om detta används för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk. Möjliga mottagare kan vara t.ex. brottsbekämpande myndigheter, rättsmyndigheter, revisorer, domstolar osv.

I den utsträckning vi använder vi tjänsteleverantörer för att driva vår webbsida, som inom ramen för en orderhantering behandlar personuppgifter för vår räkning enligt Art. 28 GDPR, kan dessa tjänsteleverantörer ta emot personuppgifter. Mer information om användning av personuppgiftsansvariga och webbtjänster får du i översikten till de enskilda behandlingsprocesserna.

Används cookies?

Cookies är små textfiler, som under ett besök på vår webbplats skickas från webbläsaren på din slutpunkt och lagras där. Istället för användning av cookies kan information även sparas på lokal lagring (local storage) på din webbläsare. Vissa funktioner på våra webbsidor kan inte tillhandahållas utan att använda cookies t.ex. lokal lagring (tekniskt nödvändiga cookies). Andra cookies gör det möjligt för oss att genomföra olika analyser, så att vi t.ex. ska kunna känna igen webbläsaren du använder vid ett nytt besök på vår webbsida och föra över olika uppgifter till oss (icke-nödvändiga cookies). Med hjälp av cookies kan vi bland annat anpassa vårt webbinnehåll för att göra det användarvänligare och effektivare för dig, eftersom vi kan spåra din användning på vår webbsida och spara dina föredragna inställningar (t.ex. land- och språkinställningar). Om tredje part behandlar cookies-information, samlas denna in direkt via din webbläsare. Cookies kan inte skada din enhet. De kan inte köra några program och inte innehålla något virus.

För de respektive tjänster där vi använder cookies, informerar vi om detta i de individuella behandlingsprocesserna. Utförlig information om cookies som används hittar du i Consent Manager.

Anpassa cookie-preferenser >

Vilka rättigheter har jag?

Enligt villkoren i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och Bundesdatenschutzgesetzes (Tysklands federala dataskyddslag) har du som registrerad följande rättigheter:

 • Tillgång enligt Art. 15 GDPR, § 34 BDSG om de uppgifter som lagras om dig i form av meningsfull information till metoderna för behandling samt en kopia av dina uppgifter.
 • Rättelse enligt Art. 16 GDPR av felaktiga eller ofullständiga uppgifter som lagras hos oss.
 • Radering enligt Art. 17 GDPR av uppgifterna som lagras hos oss, om inte behandlingen krävs för att utöva rätten till yttrandefrihet och information, för att uppfylla en rättslig skyldighet, baseras på ett allmänt intresse eller fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.
 • Begränsningar av behandlingen enligt Art. 18 GDPR, om uppgifternas riktighet bestrids, behandlingen är olaglig, vi inte längre behöver uppgifterna och du nekar till att ta bort dem, eftersom du har, eftersom du behöver dem för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk eller du gjort invändningar mot behandlingen i enlighet med Art. 21 GDPR.
 • Dataportabilitet enligt Art. 20 GDPR, så länge du tillhandahåller oss personuppgifter inom ramen för samtycke enligt Art. 6.1 a GDPR eller du har tillhandahållit uppgifter för fullgörande av ett avtal enligt Art. 6.1 b GDPR och dessa behandlas av oss genom en automatiserad process. Du får dina uppgifter i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format t.ex. överför vi uppgifterna direkt till andra ansvariga parter, i den utsträckning detta är tekniskt genomförbart.
 • Invändning enligt Art. 21 GDPR mot behandling av dina personuppgifter, om dessa på grundval av art. 6.1 e, f GDPR sker och det finns skäl till detta, som resulterar från din specifika situation eller din invändning riktas mot direktreklam. Rätten till invändning finns inte när det föreligger övervägande, tvingande berättigade skäl för behandling som kan påvisas eller behandling för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk. I fall där rätten till invändning inte finns i de individuella behandlingsprocesserna anges detta.
 • Återkallande enligt Art. 7.3 GDPR ditt samtycke med framtida verkan.
 • Klagomål enligt Art. 77 GDPR att skicka klagomål till en tillsynsmyndighet om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot GDPR. Som regel kan du vända dig till tillsynsmyndigheten på din bostadsort, din arbetsplats eller ditt företaget huvudkontor.

Hur behandlas mina uppgifter individuellt?

Nedan informerar vi om den individuella behandling, omfånget och ändamålet för uppgiftsbehandlingen, den rättsliga grunden, skyldigheten att tillhandahålla din uppgifter och respektive lagringstid. En automatiserat beslut i enskilda fall, inklusive profilering sker inte.

3. Tillhandahållande av webbplatsen

Typ och omfattning av behandlingen

När du besöker och använder vår webbsida samlar vi in personuppgifter som webbläsare automatiskt skickar till vår server.
Följande information lagras i en temporär så kallad loggfil:

 • IP-adress från den begärande datorn
 • Datum och till för åtkomst
 • Namn och URL för de hämtade uppgifterna
 • Webbplats från vilken åtkomsten kommer (Referrer-URL)
 • Använd webbläsare och ev. operativsystemet på datorn samt namnet på internetleverantör

Vi använder inte våra egna servrar för vår webbplats, utan detta sker via en tjänsteleverantörs servrar, för ändamålet att tillhandahålla webbplatsen med de ovan nämnda uppgifterna för vår räkning enligt art. 28 GDPR.

Ändamål och rättslig grund

Behandlingen sker för tillvaratagande av vårt berättigade intresse för visning av vår webbplats och säkerställa säkerheten och stabiliteten på grundval av art. 6 f GDPR. Uppgiftsregistreringen och lagringen i loggfiler krävs för driften av webbplatsen. Rätt till invändning mot behandlingen sker baserat på undantaget enligt art. 21.1 GDPR. I den utsträckning som ytterligare lagring av loggfilerna är lagligt föreskriven, sker behandlingen på grundval av art. 6.1 c GDPR. Det finns ingen rättslig eller avtalsmässig skyldighet för att tillhandahålla uppgifterna, men det är inte tekniskt möjligt att använda vår webbplats utan att tillhandahålla dessa uppgifter.

Lagringstid

Den ovan nämnda uppgifterna lagras under besökstiden på webbplatsen samt av tekniska skäl i maximalt ytterligare 14 dagar.

4 Kontaktformulär

Typ och omfattning av behandlingen

På vår webbsida tillhandahåller vi dig ett utformat formulär för att komma i kontakt med oss. Informationen som samlas in i de obligatoriska fälten krävs för att vi ska kunna behandla din förfrågan. Dessutom kan du frivilligt tillhandahålla mer information, som enligt din mening krävs för att behandla förfrågan.

Vid användning av kontaktformulär överförs inga personuppgifter till tredje parter.

Ändamål och rättslig grund

Behandling av uppgifter efter användning av vårt kontaktformulär sker för ändamålet kommunikation och behandling av förfrågan på grundval av ditt samtycke enligt art. 6.1 a GDPR Om förfrågan gäller ett pågående avtalsförhållande med oss, sker behandling för ändamålet att fullgöra ett avtal på grundval av art. 6.1 b GDPR. Det finns ingen rättslig eller avtalsmässig skyldighet för att tillhandahålla uppgifter, men för att vi ska kunna behandla din begäran måste du tillhandahålla uppgifterna i de obligatoriska fälten. Om du inte vill tillhandahålla dessa uppgifter, kan du kontakta oss på ett annat sätt.

Lagringstid

Om du använder kontaktformuläret baserat på ditt samtycke, lagrar vi de insamlade uppgifterna från varje förfrågan i tre år, med början från hanteringen av din förfrågan eller fram till du återkallar ditt samtycke.

Om du använder kontaktformuläret inom ramen för ett avtalsförhållande, lagrar vi de insamlade uppgifterna från varje förfrågan i tre år från det avslutade avtalsförhållandet.

5 Nyhetsbrev

Typ och omfattning av behandlingen

Om du på vår webbplats har anmält dig till vårt nyhetsbrev, samlar vi in din e-postadress samt ditt namn och lagrar denna information tillsammans med anmälningsdatum och din IP-adress. I samband med anmälan till nyhetsbrevet får du ett e-postmeddelande för bekräftelse (double-opt-in). Om du inte inom 24 timmar bekräftar din anmälan, förfaller denna automatiskt och dina uppgifter för utskicket av nyhetsbrevet behandlas inte.

För att skicka ut nyhetsbrevet använder vi en tjänsteleverantör som behandlar dina personuppgifter för vår räkning enligt art. 28 GDPR Överföring till tredje parter sker inte.

Ändamål och rättslig grund

Vi behandlar dina uppgifter för nyhetsbrevet på grundval av ditt samtycke enligt art. 6.1 a GDPR Genom att avanmäla dig från nyhetsbrevet kan du när som helst för framtida verkan återkalla ditt samtycke enligt art. 7.3 GDPR. Det finns ingen rättslig eller avtalsmässig skyldighet för att tillhandahålla dina uppgifter, men utan dessa uppgifter kan vi inte skicka nyhetsbrevet till dig.

Lagringstid

Efter anmälan till nyhetsbrev lagrar vi dina uppgifter i maximalt 24 timmar fram till du bekräftat anmälan. Efter att du skickat bekräftelsen lagrar vi dina uppgifter fram till dess att du återkallar ditt samtycke (avanmäler dig från nyhetsbrevet), samt av tekniska skäl i maximalt ytterligare 14 dagar.

6 Webbutik

När du vill göra en beställning i vår webbutik måste du tillhandahålla oss dina personuppgifter som krävs för att genomföra din beställning. De uppgifter som krävs för fullgörandet av avtalet är markerade, ytterligare uppgifter är frivilliga. De uppgifter du har tillhandahållit använder vi för att genomföra din beställning. Dessutom kan vi överföra dina betalningsuppgifter till vår bank.

Du kan frivilligt skapa ett kundkonto för att spara dina uppgifter till senare inköp. Vid skapandet av ett konto under ”mitt konto” sparas de återkalleliga uppgifterna du tillhandahållit. Om du skapar ett kundkonto kommer följande uppgifter att samlas in och behandlas vid registreringen.

 • Efternamn, förnamn
 • Leveransadress/ev. fakturaadress
 • Kreditkortsuppgifter, bankuppgifter
 • E-postadress
 • Lösenord

Dina uppgifter, inklusive ditt användarkonto, kan du alltid korrigera och även radera på kundsidan. Vi kan också behandla de uppgifter du tillhandahållit för att informera dig om fler intressanta produkter från vårt utbud eller skicka e-postmeddelanden med teknisk information.

Vi är på grund av handels- och skatterättsliga bestämmelser skyldiga att lagra dina uppgifter om adress, betalning och beställning i tio år. Men vi begränsar efter [två år] behandlingen, d.v.s. dina uppgifter kommer endast att användas för att uppfylla våra lagliga skyldigheter.

För att förhindra att en obehörig tredje part kommer åt dina personuppgifter, i synnerhet ekonomiska uppgifter, krypteras beställningsförfarandet med TLS-teknik.

Personuppgifter som krävs för varuleverans eller fullgörande av ett avtal, överförs till den av oss utsedda ansvariga tjänsteleverantören. Det handlar om följande kategorier av tjänsteleverantörer:

 • KG Bursped Speditions-G.m.b.H. & Co.
 • Deutsche Post AG
 • General Logistics Systems Germany GmbH & Co. OHG
 • United Parcel Service Deutschland S.á r. l. & Co. OHG

Behandlingen av ovan nämnda personuppgifter för de här uttryckta ändamålen sker på rättslig grund av art. 6.1 b GDPR.

7 Tillhandahållande av ett kundkonto

Typ och omfattning av behandlingen

Inom ramen för genomförande av en beställning samlar vi in personuppgifter för att registrera ett kundkonto. Där kan du välja om du vill beställa som gäst eller om du vill registrera ett permanent användarkonto. Informationen som samlas in i de obligatoriska fälten är identisk i dessa båda fall och krävs för kunna genomföra en beställning i webbutiken. Vid registrering av ett permanent användarkonto samlar vi dessutom in ett lösenord som du anger själv. Dessutom kan du frivilligt tillhandahålla mer information, som enligt din mening krävs för att genomföra beställningen.

Överföring av dina personuppgifter till tredje parter (t.ex. fraktleverantör/spedition) och personuppgiftsansvarig sker enligt art. 28 GDPR endast om det krävs för att genomföra en beställning.

Ändamål och rättslig grund

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att registrera ett kundkonto för att fullgöra ett avtal med dig enligt art. 6.1 b GDPR Det finns en avtalsmässig skyldighet att tillhandahålla dina uppgifter i den utsträckning det gäller obligatoriska fält, eftersom denna information kan identifiera dig som person samt krävs för fullgörandet av avtalet från vår sida. Det finns ingen rättslig skyldighet att tillhandahålla dessa uppgifter. Denna information måste tillhandahållas för att kunna sluta ett avtal och genomföra en beställning i vår webbutik. Det finns ingen skyldighet att tillhandahålla den frivilliga informationen för beställningen. Det är möjligt att göra en beställning i vår webbutik även utan att uppge den frivilliga informationen.

Den ytterligare behandlingen av ditt lösenord för registrering av ett permanent användarkonto sker för ändamålet att tillhandahålla ett kundkonto och för redogörelse om dina köp hittills samt lagring av köprelaterade uppgifter (t.ex. lagring av fakturaadress, olika leveransadresser) på grundval av ditt samtycke enligt art. 6.1 a GDPR Genom att radera ditt kundkonto kan du när som helst för framtida verkan återkalla ditt samtycke enligt art. 7.3 GDPR.

Lagringstid

När du som gäst gör en beställning, lagras dina personuppgifter fram till fullgörandet av din beställning (avtalets upphörande). Vid registrering av ett permanent kundkonto sparar vi köprelaterade uppgifter fram till slutet av avtalet, tills du drar tillbaka ditt samtycke (radering av kundkontot). I båda fallen sker lagringen av uppgifterna endast för att uppfylla de lagstadgade lagringsskyldigheterna (t.ex. skatte- och handelsrätt).

8 Betaltjänstleverantörer

8.1 Klarna

Typ och omfattning av behandlingen

För att korrekt tillhandahålla innehållet på använder vår webbplats Klarna CDN. Klarna CDN är en tjänst från Klarna Bank AB som på vår webbplats fungerar som Content Delivery Network (CDN).

En CDN bidrar till att snabbare tillhandahålla vårt onlineerbjudande, i synnerhet uppgifter som grafik och skript, med hjälp av regionalt eller internationellt delade servrar. När du tar del av detta innehåll, upprättar du en anslutning till servrarna som tillhör Klarna Bank AB, Sveavägen 46 111 34 Stockholm, Sverige, där din IP-adress och ev. webbläsaruppgifter överförs som din användaragent. Dessa uppgifter används uteslutande för de ovan nämnda ändamålen och behandlas av Klarna CDN för att upprätthålla säkerheten och funktionaliteten.

Ändamål och rättslig grund

Användning av Content Delivery Networks sker på grundval av vårt berättigade intresse, d.v.s. att säkert och effektivt genomföra och optimera vårt onlineerbjudande enligt art. 6.1 f GDPR.

Lagringstid

Den konkreta lagringstiden för de behandlade uppgifterna kan vi inte påverka, utan bestäms av Klarna Bank AB. Mer information hittar du i Klarnas dataskyddsinformation: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/sv_se/privacy.

8.2 Betalning med Visa, Mastercard, American Express

När du genomför din betalning med kreditkort sker detta genom betalningsleverantören Concardis GmbH, Helfmann-Park 7, 65760 Eschborn/ Germany. De nödvändiga uppgifterna (kortnummer, giltighet och säkerhetskod krypteras och vidarebefordras till betalningsleverantören och är inte synliga för webbplatsens operatör. Den elektroniska betalningsmetoden med kreditkort är PCI-DSS-certifierad och erbjuder kunderna högsta möjliga datasäkerhet.

9 Parcellab

Dataöverföring till fraktleverantör

Typ och omfattning av behandlingen

För varuleveranser använder vi fraktleverantörer som DHL, DPD, UPS, till vilka vi skickar ditt namn och din adress. Därför överförs de personuppgifter vi samlat in för varuleveranser inom ramen för fullgörande av avtal vidare till det berörda transportföretaget. Om det vid din varubeställning krävs att leveransen vidarebefordras eller att fraktleverantören anlitas för att leverera varan i tid, så kommer vi i tillägg till de uppgifter som nämns ovan även att överföra ditt telefonnummer och din e-postadress till leverantören av vidarebefordran/fraktleverantören för att kunna utföra en korrekt frakt (t.ex. godkänna leveransdatum, informera om leveransstatus).

Ändamål och rättslig grund

Användningen av tjänsten på grundval av fullgörande av ett avtal enligt art. 6.1 b GDPR samt ditt samtycke till oss enligt art. 6.1 a GDPR

Vid försändelse av varor används tjänsteleverantören parcelLab GmbH, Kapellenweg 6, 81371 München, och uppgifterna överförs till dem för att de ska kunna skicka meddelanden om frakten till våra kunder och att kunderna ska kunna ta del av fraktstatus och spårningsnummer för deras frakt. För detta överförs den nödvändiga leveransinformationen (namn, adress, beställningsnummer etc.) till parcelLab. Mer information hittar du i parcelLabs integritetspolicy: https://parcellab.com/en/privacy-policy/

Lagringstid

Uppgifter som skickas vidare till parcelLab raderas automatiskt efter 90 dagar.

Mer information hittar du i parcelLabs integritetspolicy: https://parcellab.com/en/privacy-policy/

10 CookiePro

Typ och omfattning av behandlingen

På vår webbplats har vi integrerat CookiePro. CookiePro är samtyckeslösning från OneTrust Technology Ltd, 82 St John Street, London, EC1M 4JN, United Kingdom, som kan lagra och dokumentera cookies baserat på ditt samtycke. CookiePro använder cookies och andra webbtekniker för att känna igen användaren och lagra det godkända eller nekade samtycket.

Ändamål och rättslig grund

Användningen av tjänsten sker på grundval av lagligt förskrivet samtycke för användning av cookies i enlighet med art. 6.1 c GDPR.

Lagringstid

Den konkreta lagringstiden för de behandlade uppgifterna kan vi inte påverka, utan bestäms av OneTrust Technology Ltd. Mer information hittar du i CookiePros integritetspolicy: https://www.onetrust.com/privacy/.

11 Criteo Ads

Typ och omfattning av behandlingen

På vår webbplats har vi integrerat Criteo Ads. Criteo Ads är en tjänst från Criteo S.A. som förser användarna med riktad reklam. Criteo Ads använder cookies och andra webbläsartekniker för att bedöma användarens beteende och känna igen användaren. Criteo Ads samlar in information om besökarnas beteende på de olika webbplatserna. Denna information används för att göra annonserna så relevanta som möjligt. Dessutom levererar Criteo Ads riktad reklam baserat på beteendeprofiler och geografiskt läge. Leverantören kommer att föra över din IP-adress och andra identifieringsuppgifter som din användaragent. Överföring av dina uppgifter sker i detta fall till Criteo Ads operatör, Criteo S.A., Paris, Ile-de-France, FR.

Webbspårningstekniker används för att avidentifiera användarprofiler. Dessa profiler kan inte knytas till fysiska personer, utan fungerar som exempel på segmentering för visning av reklamannonser.

Ändamål och rättslig grund

Vi behandlar uppgifter med hjälp av Criteo Ads i syfte att optimera våra reklamkampanjer för marknadsföringsändamål baserat på ditt samtycke i enlighet med art. 6.1 a GDPR.

Lagringstid

Den konkreta lagringstiden för de behandlade uppgifterna kan vi inte påverka, utan bestäms av Criteo S.A. Mer information hittar du i Criteo Ads integritetspolicy: https://www.criteo.com/privacy/.

12 Criteo CDN

Typ och omfattning av behandlingen

För att korrekt tillhandahålla innehållet på använder vår webbplats Criteo CDN. Criteo CDN är en tjänst från Criteo S.A. som på vår webbplats fungerar som Content Delivery Network (CDN), för att säkerställa funktionaliteten för andra tjänster från Criteo S.A. För dessa tjänster finns ett separat avsnitt i vår integritetspolicy. Detta avsnitt handlar uteslutande om användningen av CDN.

En CDN bidrar till att snabbare tillhandahålla vårt onlineerbjudande, i synnerhet uppgifter som grafik och skript, med hjälp av regionalt eller internationellt delade servrar. När du tar del av detta innehåll, upprättar du en anslutning till servrarna som tillhör Criteo S.A., Paris, Ile-de-France, FR, där din IP-adress och ev. webbläsaruppgifter överförs som din användaragent. Dessa uppgifter används uteslutande för de ovan nämnda ändamålen och behandlas av Criteo CDN för att upprätthålla säkerheten och funktionaliteten.

Ändamål och rättslig grund

Användning av Content Delivery Networks sker på grundval av vårt berättigade intresse, d.v.s. att säkert och effektivt genomföra och optimera vårt onlineerbjudande enligt art. 6.1 f GDPR.

Lagringstid

Den konkreta lagringstiden för de behandlade uppgifterna kan vi inte påverka, utan bestäms av Criteo S.A. Mer information hittar du i Criteo CDN:s integritetspolicy: https://www.criteo.com/de/privacy/.

13 DrawBridge

Typ och omfattning av behandlingen

På vår webbplats har vi integrerat DrawBridge. DrawBridge är en tjänst från Gimbal, Inc. som förser användarna med riktad reklam. DrawBridge använder cookies och andra webbläsartekniker för att bedöma användarens beteende och känna igen användaren. DrawBridge samlar in information om besökarnas beteende på de olika webbplatserna. Denna information används för att göra annonserna så relevanta som möjligt. Dessutom levererar DrawBridge riktad reklam baserat på beteendeprofiler och geografiskt läge. Leverantören kommer att föra över din IP-adress och andra identifieringsuppgifter som din användaragent. Överföring av dina uppgifter sker i detta fall till DrawBridges operatör, Gimbal, Inc., 8605 Santa Monica Blvd #62545 West Hollywood, California 90069-4109, United States.

Webbspårningstekniker används för att avidentifiera användarprofiler. Dessa profiler kan inte knytas till fysiska personer, utan fungerar som exempel på segmentering för visning av reklamannonser.

Ändamål och rättslig grund

Vi behandlar uppgifter med hjälp av DrawBridge i syfte att optimera våra reklamkampanjer för marknadsföringsändamål baserat på ditt samtycke i enlighet med art. 6.1 a GDPR.

Lagringstid

Den konkreta lagringstiden för de behandlade uppgifterna kan vi inte påverka, utan bestäms av Gimbal, Inc. Mer information hittar du i DrawBridges integritetspolicy: https://gimbal.com/gdpr/.

14 Social network

Allmän information om närvaro i sociala medier

För att kunna presentera vårt företag på bästa möjliga sätt och kommunicera med dig som användare, kund och intressent och kunna informera dig om de erbjudna tjänsterna finns vi även på sociala nätverk.

Du hittar oss på följande plattformar och sociala nätverk

 • Facebook
 • Instagram
 • LinkedIn
 • Youtube

Vid användning av sociala nätverk handlar det om behandling av uppgifter utanför den Europeiska unionen (EU) och det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). En likvärdig dataskyddsnivå som gäller inom EU kan inte garanteras i alla länder utanför EU.

I detta sammanhang kan det leda till risker för dig som användare, om överföringen av uppgifter till så kallade tredjeländer inte har en tillräcklig dataskyddsnivå.

Detta försvårar tillämpningen av kända användarrättigheter. Det kan också hända att dina uppgifter behandlas av leverantören i ett tredjeland, utan att det ligger i ditt intresse.

Förutom om en leverantör från USA har är certifierad enligt den så kallade Privacy Shield - ett avtal om dataskydd mellan USA och EU - vilket gör att leverantören är skyldig att leva upp till samma dataskyddsnivå som inom EU.

De sociala nätverken har vanligtvis andra ändamål med sin uppgiftsbehandling än vad vi har. Det handlar till största delen om att de sociala nätverken samlar in data för ändamålen marknadsforskning, reklam och skapande av användarprofiler för att göra personanpassade reklamer (t.ex. Facebook, Google, Instagram etc.).

För att göra detta används cookies, som registrerar användarinnehållet och möjliggör att skapa en användarprofil. Vad gäller Facebook skapas även en användarprofil för personer som inte har ett registrerat konto på Facebook.

En konkret lista på behandlingsändamålen för användaruppgifterna finns i respektive leverantörs integritetsskyddsmeddelande. Genom att göra vissa inställningar på ditt användarkonto kan din profilbild, åtminstone till viss del, begränsas. För ta reda på hur den exakta processen går till, läs respektive leverantörs integritetsmeddelande.

14.1 Sidor på Facebook

Vid besök på vår Facebooksida registrerar Facebook bland annat din IP-adress samt annan information, som i form av cookies finns på din PC. Denna information används för att vi som operatör för Facebook-sidorna ska kunna se statistisk information om hur våra Facebook-sidor utnyttjas. Närmare information om detta ger Facebook på följande länk: http://de-de.facebook.com/help/pages/insights.

Vi kan inte knyta den överförda statistiska informationen till en enskild användare. Vi använder informationen endast för detta ändamål för att kunna motsvara våra användares intresse och fortlöpande förbättra vår onlinenärvaro och säkra kvaliteten.

Vi samlar in dina uppgifter endast för vår fanpage, för att möjliggöra kommunikation och interaktion med oss. Denna undersökning omfattar vanligtvis ditt namn, nyhetsinnehåll, kommentarsinnehåll samt den ”offentliga” profilinformation du tillhandahållit.

Behandlingen av dina personuppgifter för de ovan nämnda ändamålen sker på grundval av vårt berättigade företagsekonomiska och kommunikativa erbjudandet av en informations och kommunikationskanal enligt art. 6.1 f GDPR. Om du som användare mot gentemot respektive leverantör på sociala nätverk har gett ditt samtycke till uppgiftsbehandling, omfattas den rättsliga grunden för behandlingen av art. 6.1 a, art. 7 GDPR.

På grund av det faktum att leverantörens egentliga uppgiftsbehandling sker via de sociala medierna, är våra åtkomstmöjligheter till dina uppgifter begränsade. Endast leverantören för det sociala nätverket har rätt till tillgång av de fullständiga uppgifterna. På grund av detta är det endast leverantören som kan vidta direkta åtgärder för att uppfylla dina användarrättigheter (begäran om information, radering, invändning etc.). Tillvaratagandet av sådana rättigheter sker därför effektivast med respektive leverantör.

Om du ändå behöver vår hjälp i denna situation är du välkommen att vända dig till oss.

Berörda rättigheter

I Facebooks ”Page Controller Addendum” visas dina rättigheter och skyldigheter gentemot Facebook. Denna information kan du hitta via länken nedan: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Vid en begäran om information hänvisar vi till Facebook och ber dig att fylla i deras kontaktformulär på https://www.facebook.com/login.php?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fhelp%2Fcontact%2F308592359910928 auszufüllen.

Nedan hittar du en detaljerad presentation av respektive behandling som genom leverantören och invändningsmöjligheter (även kallat opt-out) via motsvarande länkar till leverantörernas webbplatser:

15 Facebook Pixel

Typ och omfattning av behandlingen

Vi använder Facebook Pixel från Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, för att skapa så kallade Custom Audiences, alltså att segmentera besöksgrupper för vårt onlineerbjudande, att bestämma omräkningskurser och därefter optimera dessa. Detta sker särskilt då, när du interagerar med reklamannonser som vi lagt ut på Facebook, Inc.

Ändamål och rättslig grund

Vi behandlar dina uppgifter med hjälp av Facebook Pixel i syfte att optimera vår webbplats för marknadsföringsändamål baserat på ditt samtycke i enlighet med art. 6.1 a GDPR.

Lagringstid

Den konkreta lagringstiden för de behandlade uppgifterna kan vi inte påverka, utan bestäms av Facebook, Inc. Mer information hittar du i Facebook Pixels integritetspolicy: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

16 Facebook Plugin

Typ och omfattning av behandlingen

På vår webbplats har vi integrerat komponenter från Facebook Plugin. Facebook Plugin är en tjänst från Facebook, Inc. som ger oss möjlighet att samla ihop innehållet från den sociala medieplattformen och vår webbplats.

När du tar del av detta innehåll, upprättar du en anslutning till servrarna som tillhör Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA där din IP-adress och ev. webbläsaruppgifter överförs som din användaragent. Dessa uppgifter används uteslutande för de ovan nämnda ändamålen och behandlas av Facebook Plugin för att upprätthålla säkerheten och funktionaliteten.

När en användare är registrerad på Facebook, Inc., kan Facebook Plugin det visade innehållet med profilen.

Ändamål och rättslig grund

Användning av denna tjänst sker på grundval av vårt berättigade intresse, d.v.s. intresse att tillhandahålla innehåll på plattformen enligt art. 6.1 f GDPR.

Lagringstid

Den konkreta lagringstiden för de behandlade uppgifterna kan vi inte påverka, utan bestäms av Facebook, Inc. Mer information hittar du i Facebook Plugins integritetspolicy: https://www.facebook.com/policy.php.

17 Google AdWords

Typ och omfattning av behandlingen

På vår webbplats har vi integrerat Google Ads. Google Ads är en tjänst från Google LLC som förser användarna med riktad reklam. Google Ads använder cookies och andra webbläsartekniker för att bedöma användarens beteende och känna igen användaren.

Google Ads samlar in information om besökarnas beteende på de olika webbplatserna. Denna information används för att göra annonserna så relevanta som möjligt. Dessutom levererar Google Ads riktad reklam baserat på beteendeprofiler och geografiskt läge. Leverantören kommer att föra över din IP-adress och andra identifieringsuppgifter som din användaragent.

Om en Google LLC-tjänst är registrerad kan Google Ads koppla besöket till ditt konto. Även om du inte är registrerad hos Google LLC eller inte är inloggad, är det möjligt att leverantör till din IP-adress och andra identifieringsuppgifter identifieras och lagras.

Överföring av dina uppgifter sker i detta fall till Google Ads operatör, Google LLC, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Ändamål och rättslig grund

Vi behandlar dina uppgifter med hjälp av Google Ads i syfte att optimera vår webbplats för marknadsföringsändamål baserat på ditt samtycke i enlighet med art. 6.1 a GDPR.

Lagringstid

Den konkreta lagringstiden för de behandlade uppgifterna kan vi inte påverka, utan bestäms av Google LCC. Mer information hittar du i Google Ads integritetspolicy: https://policies.google.com/privacy.

18 Google Analytics

Typ och omfattning av behandlingen

Vi använder Google Analytics från Google LLC, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, som analystjänst för statistik bedömning i vårt onlineerbjudande. Detta omfattar till exempel antalet besök på vårt onlineerbjudande, besökte undersidor och besökens genomsnittliga längd.

Google Analytics använder cookies och andra webbläsartekniker för att bedöma användarens beteende och känna igen användaren.

Denna information används bland annat för att sammanställa aktivitetsrapporter för webbplatsen.

Ändamål och rättslig grund

Vi behandlar uppgifter med hjälp av Google Analytics i syfte att optimera vår webbplats för marknadsföringsändamål baserat på ditt samtycke i enlighet med art. 6.1 a GDPR.

Lagringstid

Den konkreta lagringstiden för de behandlade uppgifterna kan vi inte påverka, utan bestäms av Google LCC. Mer information hittar du i Google Analytics integritetspolicy: https://policies.google.com/.

19 Google CDN

Typ och omfattning av behandlingen

För att korrekt tillhandahålla innehållet på använder vår webbplats Google CDN. Google CDN är en tjänst från Google LLC som på vår webbplats fungerar som Content Delivery Network (CDN).

En CDN bidrar till att snabbare tillhandahålla vårt onlineerbjudande, i synnerhet uppgifter som grafik och skript, med hjälp av regionalt eller internationellt delade servrar. När du tar del av detta innehåll, upprättar du en anslutning till servrarna som tillhör Google LLC, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, där din IP-adress och ev. webbläsaruppgifter överförs som din användaragent. Dessa uppgifter används uteslutande för de ovan nämnda ändamålen och behandlas av Google CDN för att upprätthålla säkerheten och funktionaliteten.

Ändamål och rättslig grund

Användning av Content Delivery Networks sker på grundval av vårt berättigade intresse, d.v.s. att säkert och effektivt genomföra och optimera vårt onlineerbjudande enligt art. 6.1 f GDPR.

Lagringstid

Den konkreta lagringstiden för de behandlade uppgifterna kan vi inte påverka, utan bestäms av Google LCC. Mer information hittar du i Google CDN:s integritetspolicy: https://policies.google.com/privacy.

20 Google DoubleClick

Typ och omfattning av behandlingen

På vår webbplats har vi integrerat komponenter från DoubleClick by Google. DoubleClick är ett varumärke som tillhör Google, under vilket huvudsakligen speciella webbaserade marknadsföringslösningar marknadsförs till reklambyråer och förlägga. DoubleClick by Google överför för alla intryck, klick och andra aktivitetsuppgifter till DoubleClicks server.

Alla dessa dataöverföringar utlöser en cookieförfrågan den berörda personens webbläsare. Om denna förfrågan godkänns i webbläsaren använder DoubleClick en cookie din webbläsare.

DoubleClick använder ett cookie-ID, som krävs för det tekniska genomförandet. Detta Cookie-ID behövs t.ex. för att visa annonser i en webbläsare. DoubleClick kan också registrera cookie-ID för att veta vilka reklamer som redan visats i en webbläsare och undvika upprepning. Dessutom möjliggör DoubleClick genom cookie-ID att registrera Conversions. Conversions registrerar till exempel när en användare visas en DoubleClick-reklamannons och sedan med samma webbläsare genomför ett köp på annonsörens internetsida.

En cookie från DoubleClick erhåller inga personuppgifter, men kan innehålla ytterligare kampanj-id:n. Ett kampanj-id tjänar till att identifiera kampanjerna som du redan varit i kontakt med på andra webbplatser. Inom ramen för denna tjänst erhåller Google kännedom om uppgifter för att göra provisionsavräkningar. Google kan bland annat få information om vissa länkar du har följt på vår webbplats. Överföring av dina uppgifter sker i detta fall till DoubleClicks operatör, Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. Ytterligare information om gällande integritetspolicyer från DoubleClick by Google hittar du på https://policies.google.com/

Ändamål och rättslig grund

Vi behandlar dina uppgifter med hjälp av Double-Click Cookies i syfte att optimera vår webbplats för reklamvisning på grundval av ditt samtycke i enlighet med art. 6.1 a GDPR Du ger ditt samtycke genom att ställa in användningen av cookies (cookie-banner/ consent manager), som du när som helst i för framtida verkan kan återkalla i enlighet med art. 7.3 GDPR. Cookien kommer bland annat att användas för att visa annonser som är relevanta för användaren samt skapa rapporter om reklamkampanjer eller förbättra dessa. Dessutom gör cookien att flera annonser av samma slag undviks. Vid varje besök på en sida på vår webbplats där DoubleClick-komponenterna är integrerade, kommer din webbläsare automatiskt överföra respektive DoubleClick-komponent för onlinemarknadsföring och avräkning för provisioner till Google. Det finns ingen rättslig eller avtalsmässig skyldighet för att tillhandahålla dina uppgifter. Om du inte ger ditt samtycke, kan du besöka vår webbplats utan hinder, men eventuellt kan du inte använda alla funktioner fullt ut.

Lagringstid

Den konkreta lagringstiden för de behandlade uppgifterna kan vi inte påverka, utan bestäms av Google LCC. Mer information hittar du i Google DoubleClicks integritetspolicy: https://policies.google.com/privacy.

21 Google Fonts

Typ och omfattning av behandlingen

Vi använder Google Fonts från Google LLC, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, som tjänst för att tillhandahålla teckensnitt för vårt onlineerbjudande. För att få dessa teckensnitt ansluter vi till Google LLC:s servrar, till vilka din IP-adress överförs.

Ändamål och rättslig grund

Användning av Google Fonts sker på grundval av vårt berättigade intresse, d.v.s. att ett enhetligt tillhandahålla och optimera vårt onlineerbjudande enligt art. 6.1 f GDPR.

Lagringstid

Den konkreta lagringstiden för de behandlade uppgifterna kan vi inte påverka, utan bestäms av Google LCC. Mer information hittar du i Google Fonts integritetspolicy: https://policies.google.com/privacy.

22 Google Services

Typ och omfattning av behandlingen

Vi använder Google Services från Google LLC, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, för att få tillgång till ytterligare tjänster och uppgifter från Google LLC. Därför överförs din IP-adress till Google LCC. Observera att det i denna integritetspolicy finns ett avsnitt för varje tjänst som vi använder från Google LLC.

Ändamål och rättslig grund

Användning av Google Services sker på grundval av vårt berättigade intresse, d.v.s. att enhetligt tillhandahålla och optimera vårt onlineerbjudande enligt art. 6.1 f GDPR.

Lagringstid

Den konkreta lagringstiden för de behandlade uppgifterna kan vi inte påverka, utan bestäms av Google LCC. Mer information hittar du i Google Services integritetspolicy: https://policies.google.com/privacy.

23 Google Tag Manager

Typ och omfattning av behandlingen

Vi använder Google Tag Manager från Google LLC, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Google Tag Manager används för att hantera taggar på webbplatser via ett gränssnitt som möjliggör för oss att styra den exakta integrationen av tjänsterna på vår webbplats

Detta gör att vi kan interagera flexibelt med andra tjänster för att utvärdera användarnas åtkomst från andra webbplatser.

Ändamål och rättslig grund

Användning av Google Tag Manager sker på grundval av vårt berättigade intresse, d.v.s. att enhetligt tillhandahålla och optimera vår tjänst enligt art. 6.1 f GDPR.

Lagringstid

Den konkreta lagringstiden för de behandlade uppgifterna kan vi inte påverka, utan bestäms av Google LCC. Mer information hittar du i Google Tag Managers integritetspolicy: https://policies.google.com/privacy.

24 Google reCaptcha

Typ och omfattning av behandlingen

På vår webbplats har vi integrerat komponenter från Google reCAPTCHA. Google reCAPTCHA är en tjänst från Google LLC som gör det möjligt för oss att besluta, om en kontaktförfrågan kommer från en fysisk person eller är automatiserad med hjälp av ett program. När du tar del av detta innehåll, upprättar du en anslutning till servrarna som tillhör Google LLC, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, där din IP-adress och ev. webbläsaruppgifter överförs som din användaragent. Dessutom registrerar Google reCAPTCHA användarnas besökstid och musrörelser för att kunna skilja på automatiska och mänskliga förfrågningar. Dessa uppgifter används uteslutande för de ovan nämnda ändamålen och behandlas av Google reCAPTCHA för att upprätthålla säkerheten och funktionaliteten.

Ändamål och rättslig grund

Användningen av tjänsten på grundval av vårt berättigade intresse, d.v.s. skydd vid överföring av formulären i enlighet med art. 6.1 f GDPR.

Lagringstid

Den konkreta lagringstiden för de behandlade uppgifterna kan vi inte påverka, utan bestäms av Google LCC. Mer information hittar du i Google reCAPTCHA:s integritetspolicy: https://policies.google.com/privacy.

25 Kelkoo Pixel

Typ och omfattning av behandlingen

Vi använder Kelkoo Pixel von Kelkoo Deutschland GmbH, Mattentwiete 1, 20457 Hamburg, Germany, för att skapa så kallade Custom Audiences, alltså att segmentera besöksgrupper för vårt onlineerbjudande, att bestämma omräkningskurser och därefter optimera dessa. Detta sker särskilt då, när du interagerar med reklamannonser som vi lagt ut på Kelkoo Deutschland GmbH.

Ändamål och rättslig grund

Vi behandlar dina uppgifter med hjälp av Kelkoo Pixel i syfte att optimera vår webbplats för marknadsföringsändamål baserat på ditt samtycke i enlighet med art. 6.1 a GDPR.

Lagringstid

Den konkreta lagringstiden för de behandlade uppgifterna kan vi inte påverka, utan bestäms av Kelkoo Deutschland GmbH. Mer information hittar du i Kelkoo Pixels integritetspolicy: https://www.kelkoo.se/foretagsinformation/integritetspolicy/.

26 LinkedIn

Typ och omfattning av behandlingen

För att korrekt tillhandahålla innehållet på använder vår webbplats LinkedIn CDN. LinkedIn CDN är en tjänst från LinkedIn Corporation som på vår webbplats fungerar som Content Delivery Network (CDN), för att säkerställa funktionaliteten för andra tjänster från LinkedIn Corporation. För dessa tjänster finns ett separat avsnitt i vår integritetspolicy. Detta avsnitt handlar uteslutande om användningen av CDN.

En CDN bidrar till att snabbare tillhandahålla vårt onlineerbjudande, i synnerhet uppgifter som grafik och skript, med hjälp av regionalt eller internationellt delade servrar. När du tar del av detta innehåll, upprättar du en anslutning till servrarna som tillhör LinkedIn Corporation, Sunnyvale, Kalifornien, US, där din IP-adress och ev. webbläsaruppgifter överförs som din användaragent. Dessa uppgifter används uteslutande för de ovan nämnda ändamålen och behandlas av LinkedIn CDN för att upprätthålla säkerheten och funktionaliteten.

Ändamål och rättslig grund

Användning av Content Delivery Networks sker på grundval av vårt berättigade intresse, d.v.s. att säkert och effektivt genomföra och optimera vårt onlineerbjudande enligt art. 6.1 f GDPR.

Lagringstid

Den konkreta lagringstiden för de behandlade uppgifterna kan vi inte påverka, utan bestäms av LinkedIn Corporation. Mer information hittar du i LinkedIn CDN:s integritetspolicy: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy.

27 Microsoft Corporation Bing Ads

Typ och omfattning av behandlingen

På vår webbplats har vi integrerat Bing Ads. Bing Ads är en tjänst från Microsoft Corporation som förser användarna med riktad reklam. Bing Ads använder cookies och andra webbläsartekniker för att bedöma användarens beteende och känna igen användaren.

Bing Ads samlar in information om besökarnas beteende på de olika webbplatserna. Denna information används för att göra annonserna så relevanta som möjligt. Dessutom levererar Bing Ads riktad reklam baserat på beteendeprofiler och geografiskt läge. Leverantören kommer att föra över din IP-adress och andra identifieringsuppgifter som din användaragent.

Överföring av dina uppgifter sker i detta fall till Bing Ads operatör, Microsoft Corporation, One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399, United States.

Ändamål och rättslig grund

Vi behandlar dina uppgifter med hjälp av Bing Ads i syfte att optimera vår webbplats för marknadsföringsändamål baserat på ditt samtycke i enlighet med art. 6.1 a GDPR.

Lagringstid

Den konkreta lagringstiden för de behandlade uppgifterna kan vi inte påverka, utan bestäms av Microsoft Corporation. Mer information hittar du i Bing Ads integritetspolicy: https://privacy.microsoft.com/en-US/privacystatement.

28 OneTrust Geolocation

Typ och omfattning av behandlingen

På vår webbplats har vi integrerat Website OneTrust Geolocation. OneTrust Geolocation är samtyckeslösning från OneTrust Technology Ltd, 82 St John Street, London, EC1M 4JN, United Kingdom, som kan lagra och dokumentera cookies baserat på ditt samtycke. OneTrust Geolocation använder cookies och andra webbtekniker för att känna igen användaren och lagra det godkända eller nekade samtycket.

Ändamål och rättslig grund

Användningen av tjänsten sker på grundval av lagligt förskrivet samtycke för användning av cookies i enlighet med art. 6.1 c GDPR.

Lagringstid

Den konkreta lagringstiden för de behandlade uppgifterna kan vi inte påverka, utan bestäms av OneTrust Technology Ltd. Mer information hittar du i OneTrust Geolocations integritetspolicy: https://www.onetrust.com/privacy/.

29 Visual Website Optimizer

Typ och omfattning av behandlingen

På vår webbplats har vi integrerat komponenter från Visual Website Optimizer. Visual Website Optimizer är en tjänst från Wingify Software Pvt. Ltd. och erbjuder programvara för marknadsföringsautomatisering marknadsföringstjänster och -produkter inklusive SEO och innehållsskapande, Lead Management, marknadsföring via e-post, webbanalys och genomförande av a/b-tester.

Visual Website Optimizer använder cookies och andra webbläsartekniker för att bedöma användarens beteende och känna igen användaren. Denna information används bland annat för att sammanställa aktivitetsrapporter för webbplatsen. Visual Website Optimizer registrerar klick, musrörelser och scrollhöjder för att skapa så kallade heatmaps.

Överföring av dina uppgifter sker i detta fall till Visual Website Optimizers operatör, Wingify Software Pvt. Ltd., KLJ Tower, North, Netaji Subhash Place, Pitam Pura, Delhi, 110034, India.

Ändamål och rättslig grund

Vi behandlar dina uppgifter med hjälp av Visual Website Optimizer i syfte att optimera vår webbplats för marknadsföringsändamål baserat på ditt samtycke i enlighet med art. 6.1 a GDPR

Lagringstid

Den konkreta lagringstiden för de behandlade uppgifterna kan vi inte påverka, utan bestäms av YouTube LCC. Mer information hittar du i YouTube Videos integritetspolicy: https://vwo.com/privacy-policy/.

30 Youtube

Typ och omfattning av behandlingen

På vår webbplats har vi integrerat YouTube Video. YouTube Video är en komponent av videoplattformen YouTube, LLC, där användaren kan ladda upp innehåll, dela över internet och få detaljerad statistik.

YouTube Video möjliggör för oss att integrera plattformens innehåll på vår webbplats.

YouTube Video använder cookies och andra webbläsartekniker för att bedöma användarens beteende och känna igen användaren och utarbeta en användarprofil. Denna information används bland annat för att analysera innehållet i den tillhörande aktiviteten och skapa rapporter. När en användare är registrerad på YouTube, LLC, kan YouTube associera de uppspelade videorna med profilen.

När du tar del av detta innehåll, upprättar du en anslutning till servrarna som tillhör YouTube, LLC, där din IP-adress och ev. webbläsaruppgifter överförs som din användaragent.

Ändamål och rättslig grund

Användning av denna tjänst sker på grundval av vårt berättigade intresse, d.v.s. intresse att tillhandahålla innehåll på plattformen enligt art. 6.1 f GDPR.

Lagringstid

Den konkreta lagringstiden för de behandlade uppgifterna kan vi inte påverka, utan bestäms av YouTube LCC. Mer information hittar du i YouTube Videos integritetspolicy: https://policies.google.com/privacy.

31 jQuery CDN

Typ och omfattning av behandlingen

För att korrekt tillhandahålla innehållet på använder vår webbplats jQuery CDN. jQuery CDN är en tjänst från jQuery som på vår webbplats fungerar som Content Delivery Network (CDN).

En CDN bidrar till att snabbare tillhandahålla vårt onlineerbjudande, i synnerhet uppgifter som grafik och skript, med hjälp av regionalt eller internationellt delade servrar. När du tar del av detta innehåll, upprättar du en anslutning till servrarna som tillhör jQuery där din IP-adress och ev. webbläsaruppgifter överförs som din användaragent. Dessa uppgifter används uteslutande för de ovan nämnda ändamålen och behandlas av jQuery CDN för att upprätthålla säkerheten och funktionaliteten.

Ändamål och rättslig grund

Användning av Content Delivery Networks sker på grundval av vårt berättigade intresse, d.v.s. att säkert och effektivt genomföra och optimera vårt onlineerbjudande enligt art. 6.1 f GDPR.

Lagringstid

Den konkreta lagringstiden för de behandlade uppgifterna kan vi inte påverka, utan bestäms av jQuery. Mer information hittar du i jQuery CDN:s integritetspolicy: https://www.stackpath.com/legal/privacy-statement/.

32 matelso Call Tracking

Typ och omfattning av behandlingen

Vi använder för vårt onlineerbjudande tjänsten matelso Call Tracking från matelso GmbH, Heilbronner Straße 150, 70191 Stuttgart, Germany, för att utvärdera telefonsamtal. Ett telefonnummer visas i vårt onlineerbjudande som samlar in metadata för ett samtal när det besvaras. Dessa uppgifter består av uppringarens telefonnummer, det uppringda telefonnumret, klockslaget, datumet och telefonsamtalets längd. Om det är möjligt för oss, kopplar vi nämnda metadata ihop med den tillhörande adressen och överlämnar detta till matelso GmbH:s server.

Ändamål och rättslig grund

Vi behandlar dina uppgifter med hjälp av matelso Call Tracking i syfte att optimera vår webbplats för marknadsföringsändamål baserat på ditt samtycke i enlighet med art. 6.1 a GDPR.

Lagringstid

Den konkreta lagringstiden för de behandlade uppgifterna kan vi inte påverka, utan bestäms av matelso GmbH. Mer information hittar du i matelso Call Trackings integritetspolicy: https://www.matelso.com/en/privacy-statement.

Version: 11/2020