Upplysningar om ångerrätten & Mall-annulleringsformulär

Konsumenter har en ångerrätt enligt det som nedan sägs, varvid konsumenter är alla fysiska personer som ingår köpeavtal för varor eller tjänster som till övervägande del varken gäller yrkesmässigt bruk eller är avsedda för kommersiella ändamål:

A. Upplysningar om ångerrätten

Ångerrätt

Du har rätt att annullera detta avtal inom fjorton dagar utan motivering.

Fristen för ångerrätten är fjorton dagar från den dag som du eller annan, av dig angiven part, och som inte är speditör, tar resp. har tagit emot den senaste varan.

För att göra din ångerätt gällande måste du meddela oss (TOOLPORT GmbH, Gutenbergring 1-5, 22848 Norderstedt, Tyskland, Tel.: 0118 31 50 873, E-Mail: service@taltpartner.se), att du vill annullera detta avtal genom att uttryckligen förklara detta (t.ex. i ett brev som du skickar med posten, per fax eller e-post). Använd gärna det bifogade formuläret som mall, vilket emellertid inte är något krav.

För att annullera avtalet räcker det att du skickar iväg meddelandet om att du vill annullera avtalet inom den nämnda fristen för ångerrätt.

Vad händer när du annullerar avtalet

Du ska då skicka eller lämna tillbaka varan omedelbart eller senast inom fjorton dagar från och med den dag du har informerat oss om att du annullerar avtalet.

Returer kan endast skickas till följande adress:

Toolport GmbH, Nordportbogen 4, 22848 Norderstedt , Tyskland.

Fristen har beaktats, om du skickar tillbaka varan inom fjorton dagar.

Du betalar de direkta kostnaderna för varureturer. De direkta kostnaderna för varureturer beräknas för sådana varor, som på grund av sin beskaffenhet inte kan skickas helt normalt med posten (speditionsvaror), att uppgå till högst cirka 6900 krona för varje enskild vara.

Du ansvarar enbart för varans eventuella värdeförlust, om den hänför sig till en hantering som inte är nödvändig för kontroll av varans beskaffenhet, egenskaper och funktion.

Ångerrätten gäller inte resp. upphör tidigare

Ångerrätten gäller inte för leveranser av varor som inte är prefabricerade och för vars tillverkning hänsyn har tagits till konsumentens individuella önskemål eller som entydigt är skräddarsydda för konsumentens personliga behov.

B. Mall-annulleringsformulär

Om du vill annullera avtalet ber vi dig att fylla i detta formulär och att skicka det tillbaka
till oss.

Till

TOOLPORT GmbH
Gutenbergring 1-5
22848 Norderstedt
Tyskland

E-Mail: service@taltpartner.se

Härmed annullerar jag/vi (*) avtalet som jag/vi (*) har ingått om att köpa följande varor (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Beställt den (*) ____________ / mottagit den (*) __________________

________________________________________________________
Konsumentens/konsumenternas namn

________________________________________________________
Konsumentens/konsumenternas adress

________________________________________________________
Konsumentens/konsumenternas namnteckning (endast om avtalet annulleras på papper)

_________________________
Datum

(*) stryk det som inte är tillämpligt