Expertråd per telefon +46 8 50 927 927
  • 10 års ersättningsgaranti
  • Högsta professionella kvalitet
  • Expertråd: +46 8 50 927 927

Garanti utfärdad av TOOLPORT GmbH

Version 1.1, 04.09.20201. Garantigivare

Garantigivare är TOOLPORT GmbH, som företräds av de verkställande direktörerna Dr. Frank Frößler, Gutenbergring 1–5 i D-22848 Norderstedt – Handelsregister: HRB 8223 KI – Registerdomstol tingsrätten Kiel.

2. Garantiberättigad

Köparen kan göra anspråk på garantin i egenskap av konsument (1 § st 5 KKöpL) av ett sådant tält som anges under siffran 3.

3. Garantiinnehåll

TOOLPORT GmbH medger den garantiberättigade följande garantier:

a) Hållbarhetsgaranti på PVC överdrag av dess distribuerade tält, specificerade i annex I

b) 10 års korrosionsgaranti mot genomrostning av stativ från produktserierna EVEREST PRIME PLUS, HIGHLANDER PRIME PLUS och VINDSKYDD/DJUR PROFESSIONAL

Oberoende av denna garanti innehar TOOLPORT GmbH:s kunder de fullständiga lagstadgade rättigheter som gäller för konsumenter.

4. Garantiernas varaktighet och start

Angående siffra 3 a) uppgår garantin på PVC överdrag till 3 eller respektive 5 år för alla tält listade i annex I.

Angående siffra 3 b) uppgår garantin till 10 år.

Respektive garanti börjar den dag den första leveransen av varan sker från TOOLPORT GmbH till konsumenten.

5. Garantiernas omfattning

Garantin täcker följande:

a) Angående siffra 3 a): kostnadsfri leverans av reservöverdrag eller kostnadsfri professionell reparation av PVC överdraget genom TOOLPORT GmbH efter dess val.

b) Angående siffra 3 b): genomrostning består först vid den tidpunkt där akuta tekniska åtgärder krävs för att förhindra fullständig genomrostning eller där det består en hög säkerhetsrisk vid fortsatt bruk av tältet då korrosionen har spridit sig på insidan av stativstängerna. Detta utesluter rent ytliga spår av korrosion. Garantin täcker den kostnadsfria leveransen av ett reservstativ genom TOOLPORT GmbH.

c) I samtliga fall av garantianspråk står TOOLPORT GmbH för transportkostnader. Eventuella kostnader för montering och nedmontering av tältet står den garantiberättigade själv för. Garantiärendet förutsätter att tältet har monterats på rätt sätt enligt statisk beräkning och i enlighet med monteringsanvisningen samt på avsett underlag och att det har använts på normalt sätt.

6. Uteslutande av garantierna

Garantin omfattar inte öljetter, blixtlås, ventilationsfönster, fästremmar eller för hårt åtdragna remmar och inte heller sömmar. Undantagna från garantin är även försämringar som härrör från våldspåverkan och/eller förändringar och/eller egenmäktigt utförda förbättringar och/eller icke-ändamålsenlig användning. Deformering av materialet och slitage på materialet genom friktion utesluter garantin. Annat gäller endast när orsaken är konstruktionsfel eller tillverkningsfel. Skador, revor, hål och missfärgningar som uppstått till följd av kontakt med underlaget omfattas inte heller.

7. Ogiltigförklaring av garantin

Garantin upphör att gälla om reparationer eller ingrepp utförts av personer som inte dessförinnan fått skriftlig tillåtelse till detta av TOOLPORT GmbH. Garantin upphör också helt att gälla om endast vissa av förutsättningarna i garantivillkoren inte är uppfyllda.

8. Garantiärende och anmälan

Skador repareras uteslutande av TOOLPORT GmbH eller av ett företag som auktoriserats av dem. Ett garantianspråk kräver att den garantiberättigade anmäler garantiärendet skriftligt till TOOLPORT GmbH och på begäran av TOOLPORT GmbH skickar lämpliga fotografier för verifiering av garantiärendet. Samtliga frågor som ställs av TOOLPORT GmbH ska besvaras fullständigt och sanningsenligt. Garantin förutsätter att kunden sparar samtliga enskilda tältkomponenter tills garantiärendet har reglerats. Ytterligare anspråk, i synnerhet skadestånd i höjd med det verkliga värdet samt ersättning för skador som inte uppstått i omedelbart samband med PVC-taköverdraget är uteslutna.

9. Tillämplig lag

Godkännande av garantianspråk ska ske enligt tysk lag.


Annex I:

ProduktDuk (g/m²)Antal år av dukens garanti:Garanti vid genomrostning, antal år:
Tälthall Everest720510
Tälthall Everest720510
Tälthall Outlander7203/
Containertak PVC720510
Tälthall Vikinger7205/
Vindskydd Basic Plus7205/
Vindskydd Professional720510
Garagetält Professional PVC7205/