Garanti utfärdad av TOOLPORT GmbH

Version 1.0, 24.10 2022

1. Garantigivare

Garantigivare är TOOLPORT GmbH, som företräds av den verkställande direktören:
Dr. Frank Frößler, Jens Schedler,

Gutenbergring 1–5,
Norderstedt, Tyskland 

Handelsregister: HRB 8223 KI
Registerdomstol tingsrätten Kiel

2. Garantiberättigad

Köparen kan göra anspråk på garantin i egenskap av konsument (1 § st 5 Köpl.) av ett sådant tält som anges under nr. 3.

3. Innehåll av garantin

TOOLPORT GmbH medger den garantiberättigade följande garantier:

a) Hållbarhetsgarantier för de PVC-takdukar till tält som säljs av företaget och som anges i bilaga I.
b) En rostgaranti på 10 år för stolparna i sortimentet för EVEREST PRIME PLUS, HIGHLANDER PRIME PLUS och Containertak.

Oberoende av denna garanti har TOOLPORT GmbH:s kund i egenskap av konsumenträtten till de lagstadgade rättigheterna utan begränsning.

4. Varaktighet och början av garanti

När det gäller punkt 3 a) i denna garantiförklaring är garantin för PVC-dukar till de tält som förtecknas i bilaga I., 3 eller 5 år.
När det gäller punkt 3 b) i denna deklaration är garantin 10 år. Garantin börjar gälla vid den tidpunkt då TOOLPORT GmbH för första gången levererar varorna till konsumenten.

5. Garantiernas omfattning

Garantin omfattar:

a.) När det gäller punkt 3 a.) ovan, gratis leverans av ett ersättningstak eller gratis reparation av PVC- takduken av TOOLPORT GmbH efter goodwill.

b.) När det gäller punkt 3 b.) ovan, är genomrostning endast given om akuta tekniska åtgärder skulle vara nödvändiga för att förhindra en överhängande fullständig genomrostning eller för att garantera tältets trafiksäkerhet eftersom korrosionen från insidan till utsidan redan har nått en sådan omfattning. Genomrostning i den mening som avses i denna deklaration föreligger därför inte om det endast finns en utvändigt synlig början av rost på ramen. Garantin omfattar gratis leverans av en ersättnings av den drabbade konstruktionensdelen från TOOLPORT GmbH.

c) I alla fall som omfattas av denna garanti ska TOOLPORT GmbH stå för transportkostnaderna; eventuella kostnader för upp- och nedmontering av tältet ska bäras av den person som har rätt till garantin. Garantianspråket förutsätter alltid att tältet är korrekt monterat enligt statisk beräkning samt enligt monteringsanvisningarna och på det avsedda underlaget vid normal användning.

6. Uteslutning av garantier

Garantin omfattar ej;
- Öljetter
- Dragkedjor
- Ventilationsfönster
- Gummistroppar
- För hårt åtdragna band eller sömmar

Garantin täcker inte försämringar som orsakats av våld och/eller ändringar och/eller oberoende efterbehandling och/eller felaktig användning. Deformationer av materialet och skrapning av materialet på grund av friktion utesluter garantin. Något annat gäller endast om orsaken beror på konstruktionsfel eller tillverkningsfel. Skador, sprickor, hål och missfärgningar som orsakats av kontakt med underlaget täcks ej.

7. Garantianspråkets upphörande

Garantianspråket upphör att gälla om reparationer eller ingrepp har utförts av personer som inte uttryckligen och skriftligen godkänts av TOOLPORT GmbH. Garantin upphör också helt och hållet om endast enskilda krav i garantivillkoren inte uppfylls.

8. Garantianspråk och anmälan

Skadan får endast repareras av TOOLPORT GmbH eller ett företag som godkänts av TOOLPORT GmbH. Garantianspråket förutsätter att den garantiberättigade skriftligen anmäler garantifallet till TOOLPORT GmbH och på begäran skickar lämpliga fotografier till TOOLPORT GmbH för kontroll av garantifallet. Alla förfrågningar från TOOLPORT GmbH måste besvaras fullständigt och sanningsenligt. Garantin förutsätter att alla enskilda delar av tältet behålls av kunden tills garantiärendet är slutligt avgjort. Ytterligare krav, särskilt ersättning till ett belopp motsvarande det aktuella marknadsvärdet och ersättning för skador som inte direkt orsakats av PVC-takduken, är uteslutna.

9. Tillämpad lagstiftning

Tysk lag tillämpas på garantianspråk.

Bilaga I:ProduktDuk (N)Antal år av dukens garantiGaranti vid genomrostning, antal år
Tälthall Everest
PRIMEtex 2300
5
10
Rundhall Highlander
PRIMEtex 2300
510
Tälthall Outlander
PRIMEtex 2300
3/
Containertak
PRIMEtex 2300
510
Tälthall Vikinger
PRIMEtex 2300
3/
Vindskydd Premium Plus
PRIMEtex 23003/
Garagetält Vikinger
PRIMEtex 23003/
Vindskydd Basic Plus
PRIMEtex 2300
3/
Garagetält Professional
PRIMEtex 2300
5/
Vindskydd Professional
PVC3/